List of Sawflies Described by A. N. Zhelochovtsev (1903-1976)

Genera and subgenera

 1. Bacconematus  Zhelochovtsev 1988
 2. Cephaledo  Zhelochovtsev 1988
 3. Cyperolerus  Zhelochovtsev 1988
 4. Eohemichroa  Zhelochovtsev et Rasnitsyn 1972
 5. Ephemerocephus  Zhelochovtsev 1968b
 6. Florissantinus  Zhelochovtsev et Rasnitsyn 1972
 7. Juncilerus  Zhelochovtsev 1988
 8. Larinematus  Zhelochovtsev 1988
 9. Maculedo  Zhelochovtsev 1988
 10. Oligonematus  Zhelochovtsev 1988
 11. Olivacedo  Zhelochovtsev 1988
 12. Parafenusa  Zhelochovtsev 1976b
 13. Polynematus  Zhelochovtsev 1988
 14. Poodolerus  Zhelochovtsev 1988
 15. Temuledo  Zhelochovtsev 1988
 16. Zonuledo  Zhelochovtsev 1988

Species and subspecies

 1. Abia kozhevnikovi  Zhelochovtsev 1924 --  Ent. Mitteil., Bd. 13: 2/3: 95-96
 2. Abia sericata  Zhelochovtsev 1934 --  Trudy Zool. Muz. MGU 1: 150-154
 3. Acantholyda aglaia  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 4. Adamas ermak  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 5. Allantus temuloides  Zhelochovtsev 1924 --  Trudy Zool. Muz. MGU 1: 150-154
 6. Aneugmenus gratus  Zhelochovtsev 1951 --  Trudy Zool. Muz. MGU 7: 123-153
 7. Apareophora tarda  Zhelochovtsev 1939 --  Trudy Zool. Mus. MGU 5: 155-160
 8. Aprosthema kirgisorum  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 9. Aprosthema sogdianum  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 10. Aprosthema subalpinum  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 11. Arge sogdiana  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 12. Armitarsus minutus  Zhelochovtsev 1934 --  Trudy Zool. Muz. MGU 1: 150-154
 13. Athalia flammula  Zhelochovtsev 1927 --  Ent. Mitteil. 16 (1): 81-83
 14. Birka pallipes  Zhelochovtsev 1951 --  Trudy Zool. Muz. MGU 7: 123-153
 15. Blasticotoma atra  Zhelochovtsev 1924 --  Trudy Zool. Muz. MGU 1: 150-154
 16. Calameuta (Ephemerocephus) kuzini  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 17. Caulocampus necopinus  Zhelochovtsev 1941 --  Trudy Zool. Mus. MGU 6: 225-238
 18. Cephus (Cephus) eminensis  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 19. Cephus (Pseudocephus) fedtshenkoi  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 20. Cephus filippovi  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 21. Cephus formosus  Zhelochovtsev 1934 --  Trudy Zool. Muz. MGU 1: 150-154
 22. Cladius corniculatus  Zhelochovtsev 1952 --  Zool. zhurn. 31(2): 257-269
 23. Cladius corniger  Zhelochovtsev 1952 --  Zool. zhurn. 31(2): 257-269
 24. Cladius inermis  Zhelochovtsev 1952 --  Zool. zhurn. 31(2): 257-269
 25. Corynis ovicula  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 26. Croesus septentrionalis kaindensis  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 27. Dolerus coccinatus  Zhelochovtsev 1928 --  Zool. Anz. 79 (3/4): 105-112
 28. Dolerus melanopterus tauricus  Zhelochovtsev 1928 --  Zool. Anz. 79 (3/4): 105-112
 29. Dolerus merops  Zhelochovtsev 1928 --  Zool. Anz. 79 (3/4): 105-112
 30. Dolerus nonultimus  Zhelochovtsev 1941 --  Trudy Zool. Mus. MGU 6: 225-238
 31. Dolerus picinus rhodogaster  Zhelochovtsev 1935 --  Trudy Zool. Muz. MGU 2: 78-84
 32. Dolerus pratensis aterrimus  Zhelochovtsev 1935 --  Trudy Zool. Muz. MGU 2: 78-84
 33. Dolerus pratensis claripennis  Zhelochovtsev 1935 --  Trudy Zool. Muz. MGU 2: 78-84
 34. Dolerus pratensis meridianus  Zhelochovtsev 1928 --  Zool. Anz. 79 (3/4): 105-112
 35. Dolerus pratensis orientalis  Zhelochovtsev 1935 --  Trudy Zool. Muz. MGU 2: 78-84
 36. Dolerus pratensis sibiricus  Zhelochovtsev 1935 --  Trudy Zool. Muz. MGU 2: 78-84
 37. Dolerus pratensis subsolanus  Zhelochovtsev 1928 --  Zool. Anz. 79 (3/4): 105-112
 38. Dolerus pullulus  Zhelochovtsev 1928 --  Zool. Anz. 79 (3/4): 105-112
 39. Dolerus rufogeniculatus  Zhelochovtsev 1924 --  Ent. Mitteil., Bd. 13: 2/3: 95-96
 40. Dolerus vernus  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 41. Elinora fulveola  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 42. Emphytus fucosus  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 43. Euxiphidria ribesii  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 44. Florissantinus angulatus  Zhelochovtsev et Rasnitsyn 1972 --  Psyche 79 (4): 315-327
 45. Hartigia epigona  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 46. Hartigia pyrrha  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 47. Hemichroa haematopygia  Zhelochovtsev 1924 --  Trudy Zool. Muz. MGU 1: 150-154
 48. Hemitaxonus angustatus  Zhelochovtsev 1951 --  Trudy Zool. Muz. MGU 7: 123-153
 49. Hoplocampa sogdiana  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 50. Kattakumia calligoni  Zhelochovtsev 1964 --  Entom. obozr. 43 (3): 706-709
 51. Loderus coelicola  Zhelochovtsev 1928 --  Zool. Anz. 79 (3/4): 105-112
 52. Megalodontes xanthosomus  Zhelochovtsev 1927 --  Ent. Mitteil. 16 (1): 81-83
 53. Monardis ovata  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 54. Monosoma fausta  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 55. Monosoma mosquense  Zhelochovtsev 1981 --  Trudy Zool. Muz. MGU 19: 15-17
 56. Monostegia robusta  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 57. Nematus (Amauronematus) taiganus  Zhelochovtsev 1988 --  In: Zhelochovtsev A. N., Tobias V. I., Kozlov M. A. Opredelitel nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR [Keys to the Insects of the European part of the USSR], vol. 3 (Hymenoptera), pt. 6: 7-234. (Nauka Publishers, Leningrad Opredeliteli po faune SSSR, izdavaemye Zoologicheskim institutom AN SSSR, 158)
 58. Nematus (Eitelius) evenensis  Zhelochovtsev 1981 --  Trudy Zool. Muz. MGU 19: 15-17
 59. Nematus (Lygaeotus) nestor  Zhelochovtsev 1981 --  Trudy Zool. Muz. MGU 19: 15-17
 60. Nematus (Pachynematus) tarani  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 61. Nematus (Pikonema) piceae  Zhelochovtsev 1988 --  In: Zhelochovtsev A. N., Tobias V. I., Kozlov M. A. Opredelitel nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR [Keys to the Insects of the European part of the USSR], vol. 3 (Hymenoptera), pt. 6: 7-234. (Nauka Publishers, Leningrad Opredeliteli po faune SSSR, izdavaemye Zoologicheskim institutom AN SSSR, 158)
 62. Nematus (Pontania) nostra  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 63. Nematus (Pteronidea) olfaciens kolymensis  Zhelochovtsev 1981 --  Trudy Zool. Muz. MGU 19: 15-17
 64. Nematus mandshuricus  Zhelochovtsev et Zinovjev 1992 --  Byull. MOIP, otd. biol., 99: 37-39
 65. Nesoselandria simulatrix  Zhelochovtsev 1951 --  Trudy Zool. Muz. MGU 7: 123-153
 66. Parafenusa cerasi  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 67. Parafenusa mahalebiana  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 68. Parafenusa pruni  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 69. Pteronidea vastatrix  Zhelochovtsev 1924 --  Trudy Zool. Muz. MGU 1: 150-154
 70. Rhadinocerea sibiricola  Zhelochovtsev 1939 --  Trudy Zool. Mus. MGU 5: 155-160
 71. Rhogogaster picta sarta  Zhelochovtsev 1927 --  Ent. Mitteil. 16 (1): 81-83
 72. Rhogogaster plumosus  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 73. Rhogogaster viridis turanica  Zhelochovtsev 1927 --  Ent. Mitteil. 16 (1): 81-83
 74. Schizocera orientalis  Zhelochovtsev 1939 --  Trudy Zool. Mus. MGU 5: 155-160
 75. Selandria nitens  Zhelochovtsev 1951 --  Trudy Zool. Muz. MGU 7: 123-153
 76. Tenthredo (Rhogogaster) sogdiana  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 77. Tenthredo (Tenthredo) cingulifer bucharica  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 78. Tenthredo (Tenthredo) pamirensis alaica  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 79. Tenthredo (Tenthredo) pamirensis dsungarica  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 80. Tenthredo (Tenthredo) pamirensis tianshanica  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73
 81. Tenthredo (Zonuledo) talyshensis  Zhelochovtsev 1988 --  In: Zhelochovtsev A. N., Tobias V. I., Kozlov M. A. Opredelitel nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR [Keys to the Insects of the European part of the USSR], vol. 3 (Hymenoptera), pt. 6: 7-234. (Nauka Publishers, Leningrad Opredeliteli po faune SSSR, izdavaemye Zoologicheskim institutom AN SSSR, 158)
 82. Tenthredo atrofasciata  Zhelochovtsev 1939 --  Trudy Zool. Mus. MGU 5: 155-160
 83. Tenthredo decens  Zhelochovtsev 1939 --  Trudy Zool. Mus. MGU 5: 155-160
 84. Tenthredo echo  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 85. Tenthredo ino  Zhelochovtsev 1961 --  Trudy Zool. Muz. MGU 8: 117-138
 86. Tenthredo suvandica  Zhelochovtsev et Mamedova 1971 --  Zool. zhurn. 50 (7): 1108-1109
 87. Tenthredopsis viridis  Zhelochovtsev 1941 --  Trudy Zool. Mus. MGU 6: 225-238
 88. Trichiosoma melanopyga  Zhelochovtsev 1968 --  Trudy Zool. Muz. MGU 11: 47-56
 89. Zaraea (Aenoabia) jakovlevi lenae  Zhelochovtsev 1976 --  Trudy Zool. Muz. MGU 15: 3-73

Species names erroneously attributed to A. N. Zhelochovtsev

 1. Nematus (Lygaeonematus) laricicola  [This is an erroneous record from Zimina and Panfilov (1981). According to the Code, the author of this name is B. N. Verzhutskii]  --  In: Zhelochovtsev A. N., Tobias V. I., Kozlov M. A. Opredelitel nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR [Keys to the Insects of the European part of the USSR], vol. 3 (Hymenoptera), pt. 6: 7-234. (Nauka Publishers, Leningrad Opredeliteli po faune SSSR, izdavaemye Zoologicheskim institutom AN SSSR, 158)